Usluge koje pružamo:

  • obavljanje tekuće kontrole na fabrikama betona
  • tekuću kontrolu kontrolu kvaliteta materijala i radova prilikom izvođenja građevinskih objekata
  • ispitivanja svježeg i očvrslog betona
  • ispitivanja kvaliteta betonskih frakcija
  • ispitivanja tampona
  • ispitivanja cementa
  • ispitivanja kamena
  • ispitivanje modula stišljivosti
  • određivanje zapreminske mase materijala sa porama metodom kalibrisanog pijeska
  • ispitivanje laboratorijske vrijednost gustine i sadržaja vode- zbijanje prema Proktoru itd